-A A A+

RODO

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż

 • Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportowo - Widowiskowe z siedzibą w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, kod pocztowy 43-340 Kozy.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych  to:
 • adres e-mail: iod@gzosip.kozy.pl,
 • tel. 33 817 42 91.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych:

Centrum Sportowo – Widowiskowe przetwarza dane osobowe w związku z realizacją zadań własnych lub zleconych określonych przepisami prawa w ramach realizacji usług rekreacyjnych i sportowych, imprez sportowych lub okolicznościowych, usług gastronomicznych, udostępnienia lub wynajmu pomieszczeń sportowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących placówce uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa, albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonywania umowy, do sporządzenia i zrealizowania której wymagane jest podanie danych osobowych.

Mogą zaistnieć również przypadki, w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 
Centrum Sportowo – Widowiskowe przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

Centrum Sportowo - Widowiskowe  przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami (przy usłudze korzystania z pomieszczeń Centrum także z monitoringu Centrum) – w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług Centrum.

 • Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów.
 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 2 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej sprawy.

 • Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania(poprawiania)
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody
 • gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 860 70 86.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych może być :

 • wymogiem ustawowym – nie podanie danych może skutkować brakiem realizacji zadania ustawowego, co może prowadzić do wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych w przepisach prawa
 • wymogiem umownym - nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy
 • warunkiem zawarcia umowy - nie podanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy
 • dobrowolne - nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z projektów, które uzyskania Państwa zgody wymagają.
 • Automatyzacja i profilowanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach nie przetwarza Państwa danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar